Zákazník koupí vstupenky na akci pořádanou Hotelem FREUD s.r.o. souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami společnosti, které jsou pro obě strany závazné. Rozhodující jsou všeobecné obchodní podmínky platné v den provedení platby kupní ceny vstupenky.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Provozovatelem tohoto obchodu a současně označený jako prodávající je:

Hotel FREUD s.r.o., Ostravice 190, 739 14 Ostravice, IČ: 60779187, tel.: 558 682 226, 603 521 036, email: recepce@hotelfreud.cz

Provozovatel obchodu prohlašuje, že všechna data, jakož i ostatní informace, uvedená na tomto serveru jsou pravdivá a jsou v souladu se všemi obecně závaznými předpisy platnými a účinnými na území České republiky.

Tyto obchodní podmínky platí pro objednávání a následnou koupi vstupenek ze sortimentu uvedeného na internetové stránce, facebooku a prodejních místech. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a v aktuálním znění jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě objednávky osobní, telefonické nebo emailové a specifikace zákazníka.

II. OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ SMLOUVY

Podmínkou platnosti objednávky je rezervace nebo okamžitá koupě vstupenky. Při rezervaci si prodávající vyhrazuje právo na úhradu rezervovaného zboží a to nejpozději do 5 – ti pracovních dní od provedení objednávky. V případě, že úhrada nebude provedena je prodávající oprávněn rezervované zboží podstoupit k dalšímu prodeji.

Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

Trvalí zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

Jednotlivé popisy představení včetně obsazení jsou pouze informativní a mohou podléhat obsahovým změnám.

III. DODACÍ PODMÍNKY, TERMÍN

Za dodání zboží se považuje jeho osobní převzetí v provozovně prodávajícího nebo předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání zboží.

V případě úhrady bankovním převodem prodávající dodá zboží do 7 dní, nejpozději však do 21 dní od připsání ceny včetně balného a poštovného na účet prodávajícího. Nedodá-li prodávající zboží kupujícímu ani ve lhůtě do 21 dní, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit. Dodací lhůty do zahraničí vycházejí z podmínek, které poskytuje Česká pošta, zpravidla se jedná o 4-6 týdnů.

Vstupenky budou dodávány v běžných papírových či jinak obvyklých obalech, nevyplývají-li z jeho povahy či z ujednání účastníků požadavky speciální.

V případě nedoručení zásilky (zákazník uvedl neúplnou nebo nesprávnou adresu, případně zásilku nevyzvedl nebo nepřevzal ve stanovené odběrní lhůtě) zůstávají vlastnická práva zákazníka nedotčena. Vrácené zboží mu vydáno v obchodní kanceláři provozovatele. V případě opětovného zaslání je nutné znovu uhradit poštovné.

Po domluvě s prodávajícím je možno si po úhradě vstupenky vyzvednout před zahájením samotné akce na místě konání akce.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY, SLEVY

Kupní cena je splatná proti převzetí zboží. V případě zásilek zaplatí tyto náklady stejným způsobem jako cenu zboží kupující, a to ve výši přesně stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy. Dojde-li v rámci jedné zásilky ke spojení více menších objednávek (např. přiobjednání) lze jejich cenu sčítat, popř. bude balné a dopravné účtováno jen u jedné z objednávek.

Kupující může vstupenky zaplatit v hotovosti, kartou a bezhotovostním převodem či jiným s prodávajícím dohodnutým způsobem. Kupující musí při platbě řádně uvést prodávajícím požadované údaje tak, aby platba mohla být prodávajícím identifikována.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen. Kupující platí cenu potvrzené objednávky.

V. ZPŮSOB ÚHRADY

1. platba bankovním převodem

a) Doba splatnosti je 5 pracovních dní ode dne potvrzení rezervace. Datem splatnosti rozumíme termín, kdy bude platba připsána na náš účet (pokud nemáte účet ve stejné bance, počítejte s mezibankovním převodem 2-3 dny). Nebude-li požadovaná částka v této lhůtě zaplacena, bude vaše rezervace následující pracovní den automaticky stornována.

b) Prodloužení doby splatnosti je možné pouze ve výjimečných případech a to maximálně o 3 dny a pouze jedenkrát ke každé rezervaci.

c) Pokud platba dorazí po zrušení rezervace, zašleme vám náhradní vstupenky podle aktuálního stavu předprodeje. V případě, že již bude vyprodáno, vrátíme platbu zpět na váš účet.

d) Platba složenkou je možná, upřednostňujeme však platbu složenkou typu A (platba na účet).

e) Po připsání platby zasíláme vstupenky klasickým dopisem.

2. Osobní odběr a platba v hotovosti nebo kartou v kancelářích předprodeje

a) Rezervované vstupenky je možné vyzvednout v kanceláři předprodeje: Hotel FREUD s.r.o., Ostravice 579, 739 14 Ostravice, nebo na dalších sjednaných místech prodeje (informační centra) a to nejpozději do 5 – ti pracovních dní od provedení rezervace. Pokud datum platnosti rezervace vychází na víkend či státní svátek, je rezervace automaticky prodlužena do následujícího pracovního dne.

b) Prodloužení doby platnosti je možné pouze ve výjimečných případech a to maximálně o 3 dny a pouze jedenkrát ke každé rezervaci.

c) Nebude-li rezervace vyzvednuta nejpozději do stanoveného data platnosti, bude následující den automaticky zrušena.

d) zakoupení vstupenky bez předchozí rezervace na místech předprodeje

3. Osobní odběr a platba v hotovosti nebo kartou v místě konání akce (pouze u již nevyprodaných akcí)

a) Tato možnost je zákazníkům nabízena pouze v případě, že jsou stále vstupenky k prodeji

 

VI. ODESLÁNÍ VSTUPENEK

Vstupenky vám budou zaslány podle vaší volby poštou po připsání požadované částky na náš účet. K ceně je účtováno přepravné nebo poštovné a balné ve výši:

Česká pošta klasický dopis (platba převodem) – 16 Kč

Česká pošta doporučený dopis (platba převodem) – 38 Kč

Uvedené ceny platí pouze pro objednávky na území České republiky. Změna sazeb vyhrazena v závislosti na aktuálních cenících České pošty.

Zakázky do zahraničí (včetně Slovenska) v současné době nezasíláme!

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení objednávky a to zejména v těchto případech:

a) „umělé prodlužování“ doby rezervace, kdy zákazník zruší svoji objednávku těsně před skončením splatnosti, případně nechá rezervaci propadnout a vzápětí objedná stejné vstupenky znovu.

b) neuhrazení částky za vstupenky na základě sjednaném způsobu platby

c) u rezervací „last minute“ s odběrem vstupenek až před představením v případě, pokud zákazník takto vytvořené rezervace dříve opakovaně nevyzvedl.

VIII. REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Tímto reklamačním řádem se řídí reklamace veškerých vstupenek zakoupených prostřednictvím kanceláře předprodeje (Hotel FREUD s.r.o., Ostravice 190, 739 14 Ostravice) a dalších prodejních místech (informační centra).
 2. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenky se nevyměňují. V případě zrušení akce je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v kanceláři předprodeje (Hotel FREUD s.r.o., Ostravice 190, 739 14 Ostravice).
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu a místa konání akce. O případných změnách budou kupující informováni na webových stránkách hotelu, facebooku, informačních materiálech a informačních tabulích. Pořadatel není zodpovědný za neinformovanost kupujícího.
 4. Do prostoru konání akce je zakázáno nosit magnetofony, fotoaparáty, filmové kamery a videokamery. Pořizování audio a video záznamů je zakázáno.
 5. Právo filmového, video a televizního záznamu akce je vyhrazeno. Návštěvník takto zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.
 6. Vstupenka pozbývá své platnosti po opuštění prostoru akce. Navrátit se s použitou vstupenkou nelze.
 7. Návštěvník musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby.
 8. V případě změny termínu akce nelze uplatnit nárok na reklamaci vstupenek a vrácení uhrazené částky.
 9. V případě úplného zrušení akce bude zákazníkovi vrácena uhrazená částka oproti vráceným vstupenkám.
 10. Dojde-li k úplnému zrušení akce, přičemž zákazník, který již vstupenku na tuto akci řádně zaplatil, a tato vstupenka mu nebyla dosud odeslána, bude tomuto zákazníkovi vstupné vráceno na účet, ze kterého prodávající platbu za vstupenku obdržel.
 11. Dojde-li k úplnému zrušení akce, přičemž zákazník, který již vstupenku na tuto akci řádně zaplatil, tuto vstupenku obdržel poštou nebo jiným způsobem, bude postup při vracení vstupného následující: Zákazník tuto vstupenku doručí bez zbytečného odkladu poštou na adresu prodávajícího uvedenou v odstavci I. společně s číslem. Prodávající v tomto případě vrací pouze vstupné nikoliv poštovné a případné distribuční poplatky. Platbu za vrácené vstupenky je prodávající povinen poukázat na účet kupujícího nejpozději do 14 dní od převzetí vrácených vstupenek.

Reklamace vyřizuje prodávajícím pověřená osoba, jíž je Ing. Veronika Dvorská.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v marketingové databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat (soubor vnitřních organizačních a technických opatření).

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li kupující objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již odevzdanou přepravci.

Kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den provedení rezervace nebo koupě vstupenek (včetně případných expedičních a dopravních nákladů).

Prodávající se zavazuje všem svým stávajícím i budoucím zákazníkům, že data uvedená zákazníkem při registraci nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě a jsou dostatečně chráněna před zneužitím.